شکار آهو

میدانی تو بیابان های اطراف سمنان با موتور آهو شکار می کنند
این طوری که با موتور توی بیابان صاف آنقدر دنبال آهو می روند تا خسته شود بعد می گیرندش
آهو اولش می ترسد و فرار می کند ولی آخرش خستگی از ترس بزرگتر می شود
میترسم خسته بشم و
دیگر نترسم

نظر شما چیست؟