رفتن رسیدن است.

روزی می‌رسد توی زندگی هرکسی که مرض‌اش می‌گیرد برود.
برود یک جای دور و گم و گوری، بعد ببیند کدام یک از آدم‌هاش می‌آیند دنبالش.
گاهی آدم لازم دارد که جایش را دوباره پیدا کند، نه فقط در قلب آدم‌ها، که توی دنیای خودش هم.

آدم باید گاهی گم شود، تا پیدا شود باز!

نظر شما چیست؟